Videó: Németh Sándor leleplezi önmagát.Na ennyit a HIT Gyülekezetről!!

2013.11.03 15:04

Videó: Németh Sándor leleplezi önmagát

Budapest – Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze az általa főszerkesztettHetek című újságban azt állította, nem vásárolt államtitoknak minősülő iratokat. Az alábbi videó cáfolja Németh Sándor állítását. A felvételen Németh Sándor azt mondja, hogy beazonosíthatóan Bartus László állítólagos beszervezési aktáját és titkosszolgálati dossziéját megvásárolta. Ezek a birtokában vannak, és gondoskodott arról, hogy valamilyen formában nyilvánosságra kerüljenek. A videón kijelenti, hogy ezekben az iratokban államtitkok vannak, amelyekért börtön jár. A Hetek cikke érthetetlen módon megvédi a Gój Motorosok által Bartus Lászlóról nyilvánosságra hozott 6-os kartont, amelyről kiderült, hogy hamisítvány. A rendszerváltás óta ez az első hamis 6-os karton, ami nyilvánosságra került. Németh Sándornak azt kell eldöntenie, mikor nem mondott igazat: az alábbi videófelvételen, vagy akkor, amikor az állambiztonsági adatok megvásárlását tagadta.

Németh Sándor Hetek című újságja az alábbi kérdést tette fel saját főszerkesztőjének: “Vásárolt-e Ön államtitoknak minősülő dokumentumokat az elmúlt években?” Németh Sándor válasza: “Természetesen nem.”

Németh Sándor válasza ellentétben áll azzal, amit az alábbi hatperces videón ő maga mond. A felvétel 2012. augusztusában egy szlovákiai karizmatikus keresztény konferencián készült. Németh Sándor egy istentiszteleten a prédikációja részeként mondja el a titkosszolgálati dokumentumok megvásárlásának történetét..

Akadály esetén  itt is megtekinthető (kérjük minél több helyre feltölteni, hogy ne lehessen kiirtani az internetről:

Németh Sándor a videón Bartus László újságíró beszervezési aktájának és titkosszolgálati doissziéjának megvásárlásáról beszél. A szövegből egyértelműen azonosítható az általa feltételezett ügynök személye. A Hetekben megjelent cikk pedig megerősíti a Hit Gyülekezete vezetőjének Bartus Lászlóra vonatkozó ügynökvádját. Németh Sándor a cikkben azt állítja e váddal kapcsolatban, hogy “ez a feltételezés, konkrét dokumentumok nélkül, már jó ideje szélesebb körben megfogalmazódott Bartus Lászlóval kapcsolatban”. Ezzel szemben a valóság az, hogy Németh Sándoron kívül ezt a hamis vádat soha senki nem fogalmazta meg Bartus Lászlóval kapcsolatban.

Németh Sándor a fenti videóval és a Hetekben tett ellentétes nyilatkozatával kapcsolatban két lehetőség közül választhat: vagy börtönbe megy, vagy az istentiszteleten elhangzott hazugsága miatt lelkészként hiteltelenné vált, erkölcsileg megsemmisült. Azt állítja magáról,  hogy a politikai alvilágban állambiztonsági anyagokkal üzletelt, tisztában volt azzal, hogy ezzel bűncselekményt követ el, mégis tudatosan vállalta. Ha utólag letagadja is a vásárlás és az államtitkok birtoklásának tényét, lelkipásztorként és egyházi vezetőként nem működhet tovább úgy, mintha semmi sem történt volna.

Mi lehet az igazság?

Ha az igazság az, amit Németh Sándor a videón mond, akkor börtönbüntetés jár neki. Azokért a bűncselekményekért, amelyekkel megvádolja saját magát, akkor is börtönbüntetés jár, ha az általa megvásárolt dokumentumok igaziak, és akkor is, ha azok közokirat-hamisítás útján jöttek létre. A hamisított közokirat felhasználására irányuló előkészület is egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Ha nem igaz, amit Németh Sándor a felvételen meggyőzően, és minden részletre kiterjedően elmond, akkor egy istentiszteleten hazudott. Ez legalább akkora bukás egy karizmatikus keresztény gyülekezet vezető pásztora esetében, mint az általa elmondott bűncselekmények elkövetése.

Németh Sándor a videón több ezer ember előtt istentiszteleten beszél. A titkosszolgálati dokumentumok megvásárlásának története a prédikáció része. A szöveg Pál apostoltól és Ézsaiás prófétától származó bibliai idézetek között hangzik el. A Hit Gyülekezete tanítása szerint a prédikátor Isten beszédét mondja. A Szentlélek szól általa. Amit mond, azt Isten tekintélyével mondja. A Szentlélek jelenlétében a prédikátor nem hazudhat. Ha Németh Sándor egy igehirdetés keretében azt mondja, hogy államtitkokat tartalmazó titkosszolgálati anyagokat vásárolt, akkor a Hit Gyülekezete tanítása és a bibliai normák alapján azt az állítását igazságnak kell elfogadnunk. Annál is inkább, mert a történetet életszerűen mondja el. Ha Németh Sándor az istentiszteleten, prédikáció közben, a Szentlélek jelenlétében, Isten tekintélyével hazudott (ahogyan azt a Hetek cikkében állítja magáról), akkor karizmatikus tekintélye, pásztori szolgálata teljes mértékben hiteltelenné vált. Ha lehet a Szentlélek kenete alatt hazudni, akkor semmi nem igaz abból, amit mond.

Mi a jogi helyzet?

Ha igaz, ami ezen a videón elhangzik, akkor Németh Sándor súlyos bűncselekmények elkövetését ismerte el. Ha igaz, amit a videón állít, akkor Magyarország negyedik legnagyobb egyházának vezetője, az ATV közvetett és tényleges tulajdonosa, a politikai alvilágtól állambiztonsági iratokat vásárolt. Saját elmondása szerint ezeket birtokolja. A videón azt állítja, hogy ezek államtitkokat tartalmaznak. Mivel tudomása szerint ezért börtön jár, más módon gondoskodik arról, hogy a megvásárolt információk nyilvánosságra kerüljenek. Ha Németh Sándor valóban elkövette azt, amit ezen a videón állít, akkor minősített adattal (államtitokkal) való visszaélés bűncselekményét követte el, amelynek büntetési tétele a Btk. 221. §-a szerint 3 évig terjedő szabadságvesztés.

Ha Németh Sándor az egykori állambiztonsági szolgálatok iratanyagába tartozó dokumentumokat vásárolt, akkor a 2003. évi III. törvény 11. § (6) pontja szerint jogellenesen birtokol a Levéltár (ÁBTL) illetékességi körébe tartozó iratot, amellyel a jogosulatlan adatkezelés, a különleges személyes adatokkal való visszaélés, illetve az államtitoksértés bűncselekményét valósította meg. Ennek büntetési tétele 3-tól 5 évig terjedő szabadságvesztés. Ha Németh Sándor hamisított iratokat vásárolt, akkor a Btk. 274. §-a alá tartozó bűncselekményt követett el. Ez kimondja, hogy aki hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja, hamis vagy hamisított, illetőleg más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Aki a bűncselekményre irányuló előkészületet tesz, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Németh Sándor a videón bejelentette, hogy gondoskodott az általa megvásárolt titkosszolgálati adatok nyilvánosságra hozataláról. Ez előkészületnek minősül. Ha ezt valóban megtette, a törvényben foglalt előkészület bűncselekményét valósította meg.

Ha Németh Sándor igazat mond a videón, akkor mindenképpen szabadságvesztés büntetéssel járó bűncselekményt követett el: ha az általa megvásárolt titkosszolgálati iratok igazak, akkor is, ha hamisítottak, akkor is. A kettő együtt is lehet igaz, mert az állítólag megvásárolt titkosszolgálati dossziében lehetnek valódi állambiztonsági dokumentumok, miközben Bartus László állítólagos 6-os kartonja hamis. A Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott, “Énekes” fedőnevű ügynökről szóló egyéb állambiztonsági iratok lehetnek hitelesek. Miközben Bartus László 6-os kartonja hamis. Az “Énekes” fedőnevű ügynök létezhetett, csak az nem Bartus László volt.

Hogyan kerülnek ide a Gój Motorosok?

A Németh Sándor által alapított és főszerkesztett Hetek című lap cikke megvédi a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott, Bartus László állítólagos ügynökmúltját bizonyító 6-os karton valódiságát. Erre semmi szüksége nem lenne. El is határolódhatott volna Bartus László és a Gój Motorosok vitájától. De nem ezt tette, hanem a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott rágalmakat terjesztette. Védelmébe vette a hamisítványt, és a Gój Motorosok érvelésével azonos indokkal igyekezett magyarázni a dokumentum védhetetlen ellentmondásait. Éppen úgy beszélt róla, mintha az irat a sajátja lenne.

Mészáros Imre, a Goj Motoros Egyesület vezetője azt állította, hogy a hamis kartont ismert és megbízható baloldali személyektől kapta. Azzal bízták meg, hogy hozza nyilvánosságra. A kartonról Varga László történész, levéltáros azt közölte, hogy “az ominózus 6-os karton egyértelműen hamisítvány”. Az állambiztonsági iratok másik szakértője is azt válaszolta, hogy ez “a 6-os karton hamis, ez bombabiztos”. A rendszerváltás óta ez az első hamisított 6-os karton, ami nyilvánosságra került. A bemutatott 6-os karton szimpla adathamisítási bűncselekmény. Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára hivatalosan közölte, hogy Bartus Lászlóról a hálózati nyilvántartásokban semmiféle adat nincs. A hamis kartonon szereplő adatok nem felelnek meg Bartus László 1984-ben létező adataival.

A Hetek ennek ellenére azt állítja, hogy a Gój Motorosok hamis kartonja igazi, mert “a dokumentumon szerepel a dosszié átadásának két dátuma is – 1989, illetve 2004 –, ami tehát önmagában igazolja, hogy a napvilágra került irat nem 1984-ben készült, hanem legkorábban 2004-ben, ezért szerepelnek benne az akkori állapotnak már megfelelő adatok”. Ez azonban képtelenség. 2004-ben nem készíthetettek 1984-es beszervezésről szóló 6-os kartont, amelyen a 2004-es állapotnak megfelelő adatok szerepelnek. Ráadásul még ez sem igaz, mert az adatok egy része a 2004-es állapotnak sem felel meg. Az  MSZMP például 2004-ben már nem létezett. 2004-ben nincs értelme az olyan pártállami megkülönböztetésnek, hogy mi volt az illető a “felszabadulás előtt és után”. 2004-ben nem gyártottak visszamenőleg 6-os kartonokat. Egy 2004-ben készült 6-os karton csak hamisítvány lehet. Ez ráadásul nem is az eredeti 6-os karton űrlapjára készült, és nem is hasonlít arra.

A Gój Motorosok vezetője és a Hit Gyülekezetéhez tartozó újság is arra hivatkozik, hogy Bartus Lászlóról azért nincs adat a Történeti Levéltárban, mert a rendszerváltás után átvett ügynökök anyaga nem került a levéltárba. Ezzel azt sugalmazták, hogy Bartus László jelenleg is aktív titkosszolgálati munkatárs. Ez az állítás összhangban van azzal, amit Németh Sándor a videófelvételen mond. Ha így lenne, az államtitok lenne. De szerintük a 6-os karton 2004-es bejegyzése is ezt bizonyítja. Csakhogy Hack Péter, a Hit Gyülekezete diakónusa, aki szakértőként a Hetek cikkében is megszólalt, maga is résztvett annak a törvénynek a vitájában, amely a diktatúra volt ügynökeiből lett jogállami hálózati személyek nyilvántartásáról rendelkezett. A törvény azt írta elő, hogy a volt állambiztonsági ügynökök aktáit le kell zárni, a rendszerváltás után átvett ügynökökről másik nyilvántartást kell vezetni. A diktatúra volt ügynökeit nem az állambiztonsági nyilvántartási kartonjain vezették tovább. Eredeti 6-os kartonon ezért 2004-es bejegyzés nem lehet.

Egyelőre nem világos, van-e kapcsolat Németh Sándor videón beígért leleplezése és a Gój Motorosok által nyilvánosságra hozott hamis 6-os karton között. Nem lehet tudni, hogy a Németh Sándor szerint általa megvásárolt beszervezési karton és titkosszolgálati dosszié azonos-e azzal, amit Mészáros Imre a Gój Motorosok vezetője kapott azzal a megbízással, hogy hozza nyilvánosságra azokat.

Az ügynek nincs vége

Bartus László feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen közokirat-hamisítás miatt, és erre tesz javaslatot az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának is, mert a levéltár adatállományában szereplő nyilvántartási- és dossziészámokat írtak egy hamis kartonra. Feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen állambiztonsági iratok jogtalan birtoklásának gyanúja miatt a Németh Sándor videón elhangzó szöveg alapján. Feljelentést tesz ismeretlen tettesek ellen minősített adatokkal való visszaélés gyanúja miatt Németh Sándor videón elhangzó beszéde alapján.

Bartus László rágalmazásért, a jó hírnévhez való jog megsértése, valamint a nem vagyoni kár megtérítése miatt pert indít Mészáros Imre, a Gój Motorosok vezetője, Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze és a Hetek című újság szerkesztősége ellen. A Hetek című lappal szemben sajtóhelyreigazítási pert is indít, ha nem közli a hamis állításokkal kapcsolatos helyreigazítási kérelmet.

Az újságíró nyilvánosságra hozza az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára által végzett átvilágításának eredményét is. A tény, hogy a róla szóló adatokat az ÁBTL kiadja Bartus Lászlónak, közvetve bizonyítja, hogy soha nem volt ügynök. A törvény szerint volt hálózati személyek nem tekinthetnek be állambiztonsági információkba.

Bartus László felszólítja Németh Sándort, ha van a birtokában bármilyen bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ő ügynök volt, akkor azt hozza nyilvánosságra, de ne sugalmazzon, ne rágalmazzon. Ha ilyen bizonyítéka nincs, akkor vonja vissza a hazugságait és kérjen bocsánatot mindenkitől.

A hatályos jogszabályok szerint törvényi feltételei vannak annak, hogy valakit ügynöknek lehessen nevezni. Ezeknek a kritériumoknak Németh Sándor és a Gój Motorosok ügynökvádjának egyetlen részlete sem felel meg. Egyetlen apró bizonyíték sincs arra, hogy Bartus László ügynök lett volna, az ellenkezője viszont bizonyított. Németh Sándor légből kapott feltételezései ügynökvádak megfogalmazására nem adnak jogalapot.